Catholic Parish Links

Para Hills Modbury Catholic Parish

Parish Priest: Fr. Manu Kumbidiyamackal

John XXIII Church

50 Reservoir Road
HOPE VALLEY  SA  5090
Phone:       (08) 8264 7590

Holy Trinity Church

3 James Street
PARA HILLS  SA  5096
Phone:       (08) 8396 0146

Website for both centres: http://www.paramodcath.com.au

St David's Catholic Parish Tea Tree Gully

Parish Priests: Fr. James Jeyachandran OMI

St David's Church
2 Vizard Road
TEA TREE GULLY  SA  5091
Phone:       (08) 8264 4694

Email:         secretary@stdavidsttg.org.au
Website:    www.stdavidsttg.org.au