Catholic Parish Links

 

Para Hills/Modbury Catholic Parish

Parish Priest: Fr. Manu Kumbidiyamackal

 

John XXIII Church

50 Reservoir Road
HOPE VALLEY  SA  5090
Phone:       (08) 8264 7590
Fax:           (08) 8265 2012

 

Holy Trinity Church

3 James Street
PARA HILLS  SA  5096
Phone:       (08) 8396 0146
Fax:           (08) 8395 2900

 

Website for both centres: http://www.paramodcath.com.au

 

St David's Catholic Parish Tea Tree Gully

Parish Priests: Fr. James Jeyachandran OMI

St David's Church
2 Vizard Road
TEA TREE GULLY  SA  5091
Phone:       (08) 8264 4694
Fax:           (08) 8396 1530

Email:        teatreegully@oblates.com.au
Website:    http://ttg.oblates.com.au/